لطفا صبر کنید ...

1-لطفاً مختصری درموردریزش موتوضیح دهید.
ریزش موعلامتی شایع وناراحت کننده است.بیشترافرادی که به متخصص پوست مراجعه می کنندازریزش مو(بعنوان شکایت اول یادوم) شاکی هستندولی درحقیقت اکثراینهادارای ریزش غیرطبیعی مونمی باشند.بطورمعمول روزانه 100-50 تارموریخته واگرهرروزشستشوی موهاانجام شودتا150-120 تارموطبیعی تلقی می گردد.برای اینکه بدانیدآیاواقعاًریزش موی غیرطبیعی وجودداردبایستی حداقل یک هفته سررانشسته ودراین مدت همه موهای ریخته شده راجمع آوری وبرتعدادروزهاتقسیم نمائیم.اگرازاین عددبیشترباشدبایستی به فکرراه چاره باشیم.راه دیگربرای دانستن این مطلب آن است که یک دسته حدود100تائی ازموهارابادست بآهستگی بکشیم.اگرفردروزقبل حمام نکرده باشددرحالت طبیعی5-4 عددموکنده می شودوازاین بیشترنیازبه بررسی ودرمان دارد. ریزش موعلل گوناگونی داردمانندوراثت،مشکلات هورمونی،اختلالات تغذیه ای(مثل رژیم های لاغری وسؤتغذیه)،استرس وتنش های عصبی،بارداری وشیردادن نوزاد،آسیب رسانیدن به موهاازطریق رنگ،مش،فروسشوارکردن موهاولی شایعترین علت آن درآقایان ریزش موی آندروژنتیک(مردانه)است که بدلایل ارثی رخ می دهد.باکاشت موی طبیعی(درصورتیکه بدرستی وبارعایت همه احتیاطات انجام شود)می توان موهای ازدست رفته را جایگزین کرده وفرددارای موهایی خواهدشدکه یک عمربرایش باقی مانده وازآنهالذت خواهدبرد.
2-درموردریزش موی مردانه(آندروژنتیک)توضیح دهید.
آندروبه معنی مردوژنتیک یعنی ارثی ودرکل این عبارت به معنی ریزش موی ارثی مردانه می باشد.البته این بیماری درخانم هاهم مشاهده شده زیراخانم هانیزدارای هورمون های مردانه به مقداراندک می باشند.بطورکلی شایعترین علت ریزش مودرآقایان این بیماری است.نحوه توارث آن بطوردقیق مشخص نبوده ولی بطورقطع ارثی می باشد.آقایان این بیماری راازخانواده مادری وخانم هاآنراازخانواده پدری به ارث می برندالبته این مطلق نمی باشد.شروع این عارضه اززمان بلوغ(حدود15-14سالگی)است که هورمون های جنسی مردانه(آندروژن ها)شروع به ترشح وفعالیت می کنندوسپس ریزش موبآهستگی گسترش پیدامی کند.نحوه گسترش بیماری درآقایان باخانم هامتفاوت است.درمردان ریزش موازجلوی سرآغازمی شود.موهابتدریج نازکتروکمرنگترشده وحالت اصلی خودراازدست می دهند.بمرورزمان تعدادموهاکمتروکمترشده وپوست سرهویدامی گردد.این تغییرات موجب عقب رفتن تدریجی خط رویش مودرپیشانی می گردد.کاهش موباشدت کمتریابیشتردرقله سرهم رخ داده وآن بخش هم به تدریج دچارطاسی می شود.باگسترش طاسی وبهم پیوستن مناطق خالی ازموکم کم کل سرطاس شده ودرنهایت فقط مودرمناطق گیجگاهی وپشت سرباقی می ماند(موهای این بخش ازسربدلیل نداشتن گیرنده هورمون های مردانه به اثرات ریزش موی ناشی ازاین هورمون هامقاوم بوده وخیلی بندرت دچارطاسی می گردند.).درخانم هاهیچگاه شدت طاسی مثل آقایان نیست وبیشتربه صورت کم پشتی ونازک شدن موهادرکل سرظاهرمی گرددولی برخلاف مردان هیچوقت بطورکامل طاس نمی شوند(بدلیل اثرات هورمون های زنانه). یکی ازچیزهائی که معمولاً باریزش موی مردانه مشاهده می گرددپوست وموی چرب است که بدلیل تأثیرهمزمان هورمون های مردانه برفولیکول مووترشح غددچربی پوست می باشد.قبلاً معتقدبودندکه کارفکری زیادباعث ریزش موی مردانه می گرددولی درحال حاضراین نظریه ردشده است.استفاده ازهورمون های مردانه برای پرورش اندام باعث بروزریزش موی مردانه می گردد.
3-درمورددرمان های طاسی باطرح مردانه توضیح دهید.
درمان های موجودبرای این بیماری رامیتوان به 2 گروه تقسیم کرد : 1)درمان های داروئی که دراین قسمت دوداروی استاندارد وبی نهایت داروی غیراستانداردوخانگی قراردارد. 2) درمان های جراحی که دراین قسمت انواع روش های جراحی ترمیم مووکاشت موقراردارد.
4-درمورددرمان های دارویی برای طاسی باطرح مردانه توضیح دهید.
در این قسمت دو داروی استاندارد و بی نهایت داروی غیراستاندارد و خانگی قرار دارد. در دسته اول محلول ماینوکسیدیل و قرص فیناستراید قرار دارند. بغیر از این داروها هیچکدام از مواد تجویز شده دیگر دارای اثرات شناخته شده و قطعی نبوده و بدلیل وجود عوارض احتمالی بهتر است بهیچ عنوان استفاده نشوند. اثرات این داروها فقط با استمرار استفاده باقی مانده و با قطع مصرف (حتی مصرف طولانی مدت) به تدریج پر پشتی موها از بین رفته و لذا مصرف آنها بایستی برای همیشه ادامه پیداکند. هیچکدام از این داروها موجب رشد مجدد مو نشده بلکه فقط روند ریزش مو را کند و یا در مواردی بصورت موقت متوقف می کنند. مکانیسم دقیق اثر محلول ماینوکسیدیل کاملاً مشخص نیست ولی دیده شده است که ماینوکسیدیل ریزش مو را در مناطقی که موها نازک و ضعیف شده اند کند کرده و موجب ضخیم شدن موهای نازک وکرکی می شود ولی باعث رشد مجدد مو در مناطق کاملاً طاس سر نمی گردد. بعبارت دیگر با مصرف ماینوکسیدیل روند طاسی کند شده ولی موهای ریخته شده مجدداً در نمی آیند. محلول ماینوکسیدیل باغلظت های 5- 2درصداستفاده می شود. طرزمصرف محلول ماینوکسیدیل از اهمیت زیادی برخوردار است. محلول بایستی برروی پوست تمیز و خشک بآرامی مالیده شده (ماساژملایم) و حداقل 4 ساعت قبل و بعد از آن نبایستی موها شسته شوند. پس ازمالیدن دارو سشوارزدن موها ممنوع است. مقدار مصرف 60 – 30 قطره صبح و شب است. مصرف یک نوبت در روز ماینوکسیدیل عمدتاً بی فایده است. برای بروز اثرات مثبت محلول ماینوکسیدیل حداقل 6-4 ماه استعمال مداوم آن لازم بوده و حداکثر اثر آن 12 ماه بعد از شروع درمان آشکار می گردد. در اوایل درمان ممکن است ریزش موها ظاهراً بدترشود که اهمیتی ندارد و بتدریج اثرات مفید آن آشکارمی گردد. نتایج درمانی محلول ماینوکسیدیل در ریزش موی فرق و بالای سر بیشتر از طاسی در جلوی سر و خط رویش مو می باشد در حالیکه قسمت های اخیر از نظر ظاهری و اجتماعی از اهمیت بیشتری برای فرد و اطرافیان وی برخوردارهستند. محلول ماینوکسیدیل درنواحی که اصلاً مو وجود نداردکاری انجام نمی دهد. ماینوکسیدیل درریزش موی خانم ها (که معمولاً بصورت پراکنده و منتشرمی باشد) نیز بسیار مؤثر است. هر چقدر فرد جوان تر، تعداد موهای کرکی اش بیشتر و اگرزمان طاسی کمتراز ده سال باشد اثرمحلول ماینوکسیدیل بیشترمی گردد. عوارض جانبی محلول ماینوکسیدیل عمدتاً در پوست بوده و بیشتر بدلیل وجود پروپیلن گلیکول در محلول ماینوکسیدیل اتفاق می افتند. این عوارض عبارتند از خشکی پوست، پوسته ریزی، خارش و قرمزی پوست. اخیراً شکل کف ( Foam ) ماینوکسیدیل هم به بازار آمده است که این عوارض جانبی را ندارد. گاهی هم این محلول باعث افزایش رشد موها در صورت و مناطق دیگر بدن می شود که بیشتر در خانم ها رخ داده ولی اهمیتی ندارد زیرا خودش خوب می شود. به نظر مؤلف بهتر است ماینوکسیدیل در زمان حاملگی استفاده نشود. همانطورکه گفته شد 3-2 ماه پس ازقطع مصرف ماینوکسیدیل اثرات مثبت درمانی آن بتدریج از بین رفته و وضعیت موهای فرد به حالت اول بازمی گردد به عبارت دیگربرای برای حفظ اثرات آن بایستی مصرف دارو را تا آخر عمرادامه داد. درصورتیکه فرد می خواهد اقدام به کاشت موی طبیعی نماید بایستی استعمال ماینوکسیدیل را از چند هفته قبل از عمل قطع نموده زیرا این دارو عروق خونی را گشادکرده و لذا احتمال خونریزی در حین عمل را افزایش می دهد و حدود 2 هفته بعد از عمل مصرف آن را از سرگیرد. رعایت این پریود زمانی موجب می گرددکه از ریزش موقتی موهای اطراف منطقه کاشت (که بدلیل شوک ناشی از عمل است) تا حدزیادی ممانعت بعمل آید. قرص فیناستراید (Propecia) به مقدار یک میلی گرم درروز داروی دیگری است که فقط درآقایان قابل استفاده است. مکانیسم اثر فیناستراید مهار فعالیت آنزیم 5 آلفارداکتاز در ریشه مو می باشد و لذا مصرف آن اثر قابل ملاحظه ای بر تستوسترون بدن ندارد. متعاقب مصرف فیناستراید میزان دی هیدروتستوسترون تا حدود 3/2 کاهش پیداکرده در حالیکه تستوسترون تغییری نمی کند. تأثیرپذیری قرص فیناستراید در بهبودی ریزش مو در فرق سر بیشتر از جلوی سر و خط رویش مو بوده و نیز مصرف فیناستراید منجر به رشد موهای ضخیم و بلندمی گردد . اثر درمانی قرص فیناستراید حدود 6 – 3 ماه پس ازشروع دارو مشخص شده و یکسال بعد به حداکثر خود می رسد. این اثرات در طی سال دوم درمان ثابت مانده و یا کمی کاهش پیدا می کنند. قرص فیناستراید بی خطر بوده و عوارض جانبی آن خفیف، اندک و اکثراً قابل برگشت می باشند. این عوارض عمدتاً مربوط به کاهش خفیف دراعمال جنسی مردانه (مانند کاهش میل جنسی، اختلال در نعوظ وکاهش حجم منی) بوده و اهمیتی ندارند زیرا اولاً با ادامه درمان بتدریج ناپدید شده و ثانیاً درصورت قطع درمان نیز ظرف مدتی ازبین می روند. درارتباط با قرص فیناستراید هیچگونه تداخل دارویی و یا آثارسؤ برکبد، کلیه، مغزاستخوان، چربی خون و تعداد اسپرم ها مشاهده نشده است. استفاده از قرص فیناستراید در خانم ها ممنوع است. همچنین خانم های حامله نبایستی تماس پوستی با قرص فیناستراید داشته باشند (مثلاً با دست خود دارو را به شوهرشان ندهند). نظر به اینکه مصرف فیناستراید موجب اختلال د راندازه گیری یک ماده مربوط به تشخیص سرطان پروستات در آزمایش خون می گردد لذا فرد مصرف کننده فیناستراید در صورت مراجعه به پزشک بایستی استعمال این قرص را به ایشان اطلاع دهد. اثرات مثبت درمانی فیناستراید و ماینوکسیدیل باقطع مصرف آنها در عرض چند ماه از دست رفته و ریزش موهای فرد دقیقاً به وضعیت اولیه یعنی حالت قبل از مصرف دارو بازمی گردد.توجه داشته باشید که با قطع مصرف این داروها ریزش موها تشدید نمی گردد بلکه موهایی که تحت اثر این داروها حفظ شده و یا ضخیم تر شده بوده اند بدلیل قطع دارو به تدریج به وضعیت اولیه خود درآمده و تحت تاثیر فرآیند طاسی مردانه دوباره دچار ضعیف شدگی و در نهایت ریزش می شوند. علیرغم موقتی بودن اثرات مثبت داروهای فوق و مشکلات مصرف آنها، متخصصین پوست غالباً توصیه می کنندکه این داروها در کنار کاشت موی طبیعی برای چند سال (وگاهی همه عمر) استفاده شوند. علت این است که معمولاً بهترین نتیجه کاشت مو برای طاسی مناطق جلو و قله سر بوجود آمده و نیز بالاترین نتیجه مصرف این داروها برای طاسی منطقه ورتکس حاصل می گردد لذا منطقی است که نتیجه بگیریم مصرف همزمان این داروها با کاشت مو نتایج مفید پیوند مو را فوق العاده تشدید نموده و رضایتمندی بیمار و پزشک را افزایش می دهد. خانم های دارای ریزش موی مردانه معمولاً اختلال هورمونی ندارندولی درصورت وجوداختلالات هورمونی درآزمایش خون لازم است داروهای ضدهورمون مردانه مثل قرص اسپیرونولاکتون یاقرص سیپروترون مصرف نمایند.درهرحال بیماربایستی تحت نظرمتخصص پوست باشدودرمان خودسرانه اکیداً ممنوع است.
5-درمورددرمان های جراحی برای طاسی باطرح مردانه توضیح دهید.
دراین قسمت انواع روش های جراحی ترمیم مووکاشت موقراردارد. با پیشرفت های سال های اخیر در تکنیک های پیوند موی طبیعی در حال حاضر کمتر از روش های جراحی قدیمی مانند جمع کردن پوست سر و غیره استفاده شده و امروزه می توان ادعا کرد که: بهترین روش ترمیم در طاسی با طرح مردانه در خانم ها و آقایان استفاده از کاشت موی طبیعی است که اگر اینکار توسط متخصصین پوست باصلاحیت و دارای تجربه علمی و عملی انجام شود، نتایج بسیار درخشان و فوق العاده ای به همراه خواهد داشت. درکاشت موازقسمت پشت سر(که همیشه دارای موبوده وموهای آن هیچوقت نمی ریزند)تارهای موبه روشی خاص برداشته شده وبانهایت دقت درمناطق طاس کاشته می شوند.موهای کاشته شده زنده بوده ومثل موهای عادی رشدمی کنندوازطرفی چون متعلق به مناطقی ازپوست سرهستندکه هیچوقت دچارریزش مونمی گردد،لذااین موهای کاشته شده دچارریزش نشده وبرای سالهاباقی می مانند.درحقیقت کاشت موتنهاراه دائمی برای طاسی باطرح مردانه است.
6-کاشت موی طبیعی به چه روش هایی انجام می شود؟
درپیوند موی طبیعی از پشت و کناره های سر مو برداشته شده و در بخشهای طاس شامل سر، ریش، سبیل و ابرو کاشته می شود. این کاربه دو روش میکروسرجری (FUT) و روش جدید غیرجراحی (FIT) انجام می شود. طریقه کاشت موهای برداشته شده در هر دو روش FIT و FUT یکسان است و موها درهردو روش بصورت میکروگرافت کاشته می شوند و اختلاف این دو روش فقط در طریقه برداشت موها است. به عنوان یک اصل کلی در حال حاضر FUT متد استاندارد پیوند مو در دنیا بوده و روش FIT بیشتر به عنوان روش کمکی (یعنی جلسه دوم کاشت مو) و به جهت افزایش تعداد گرافت های برداشته شده مورد استفاده قرار می گیرد و فقط موارد کمی هست که از روش FIT به عنوان جلسه اول پیوند مو استفاده می شود. کاشت مو یک عمل جراحی سرپایی محسوب شده و نیازی به بستری شدن در بیمارستان ندارد. این کار در اطاق عمل کلینیک و یا مرکز جراحی محدود و با ابزارهای عمدتاً یک بار مصرف انجام و بدلیل ماهیت سرپایی آن و رعایت احتیاط های لازمه احتمال بروز عفونت در آن تقریباً صفر است.
7-کاشت مودرچه افرادی قابل انجام است؟
این کاردراشخاصی قابل انجام است که درپشت سردارای موهای باکیفیت وتراکم کافی باشندتابتوان ازاین نواحی برداشت انجام دادوفولیکول هارابه ناحیه طاسی منتقل نمودوازطرف دیگرطاسی آنها(شامل سر،ریش،سبیل وابرو)به صورتی باشدکه به عمل کاشت موپاسخ خوبی بدهد(این مطلب بطوردقیق درمعاینه مشخص خواهدشد).
8-درموردروش میکروسرجری(FUT)توضیح دهید.
درکاشت موبه روش میکروسرجری(FUT)بابیحسی موضعی وبدون احساس دردیک نوارازپشت سربرداشته می شود.طول این نوار از 20 الی 30 سانتیمتروعرض آن از 10 تا 18 میلیمتراست.ابعاداین نوارمحدودیت داشته زیرابایستی طول وعرض آن طوری انتخاب شودکه آسیبی به پوست پشت سرواردنیآمده وپوست تحمل کشش آن راداشته باشدوازآن مهمتربه بخیه های پشت سر(که البته بسیارظریف ومیکروسکوپیک هستند)فشاری واردنیامده تااسکار(جوشگاه) بخیه فوق به صورت یک خط مویی درآمده ومعلوم نباشد(خط مویی موردبحث که محل بسته شدن پوست می باشدمعمولاًبسیارنازک بوده ودرزیرخواب موهای پشت سرمخفی می شود).
9-درموردمزایاومعایب روش میکروسرجری(FUT)توضیح دهید.
حسن بزرگ FUT این است که دریک جلسه 6-4 ساعته 4 – 3 هزار تار مو کاشته شده و لذا اتلاف وقت وی نسبت به FIT خیلی کم است. بزرگترین مزیت FUT کیفیت بالای موهای برداشته شده (نسبت به FIT ) است بدین معنی که موها درFUT دارای چربی دورفولیکولی بیشتری بوده و باصطلاح چاق تر هستند و همین چربی بیشترنقش بسیار مؤثری در بقای فولیکول موی جداشده از ناحیه دهنده مو دارد. به همین دلیل بهتراست برای جلسه اول کاشت مو و بخصوص مواقعی که تراکم بالا مورد نیازاست و یا اینکه می خواهیم کاشت مو را برای جلوی سر و خط رویش مو انجام دهیم از روش FUT استفاده کنیم. عیب FUT این است که تعدادموهای قابل برداشت درهر جلسه FUT محدودیت داشته(زیراابعادنوارذکرشده محدودیت دارد)وبیشتراز 3 الی 4 هزارتارمودریک جلسه نمی توانیم برداشت کنیم واگرنیازبه تعدادبالاتری موباشدبایستی جلسات دوم وسوم انجام شودکه فاصله آنها حداقل 6 ماه یکبارمی باشد. درهرحال این عیب درمقابل مزایای بسیارFUT اهمیتی نداشته ودرمجموع دراکثریت مواردکاشت موی طبیعی بخصوص در جلسه اول کاشت موبهتراست که ازFUT استفاده شود.
10-درمورد روش جدیدغیرجراحی(FIT)توضیح دهید.
درروش FIT بجای ایجاد برش درپشت سر، موها بصورت دانه به دانه و با دستگاهی بسیارظریف برداشته می شوند. مواردکاربردFIT نسبت بهFUT کمتربوده و منحصربه سه مورداست که عبارتنداز: 1) موقعی که تراکم موها درمنطقه برداشت درپشت سرکم بوده و یا به عبارتی فاصله بین موها زیاد باشد. پس نتیجه می گیریم که FIT برای افرادی که موهای پرپشت درقسمت پشت سردارند، روش مناسبی نبوده و بایستی برای این افراد ازFUT استفاده شود. 2) مواقعی که میزان کشش پوست پشت سرکم بوده و لذا امکان برداشت نوار ازپشت سرنمی باشد. این حالت بیشترزمانی رخ می دهدکه یکبار برای فردFUT انجام شده و جهت تکمیل کارقبلی و یاکاشت مو درمناطق طاس جدید بایستی کاشت موی مجدد انجام شود ولی بدلیل برداشت قبلی یک نوار از پشت سرامکان برداشت مجدد نوار مشابه وجود ندارد. البته این مسئله همیشگی نیست و در بسیاری ازموارد می توان 2 یاحتی 3 بار از پشت سر نوار برداشت کرد ولی اگرنتوان اینکار را درجلسات دوم و به بعدکاشت مو انجام دادآنگاهFIT کاربرد پیدا می کند. 3) اگرخود فرد اصرار به انجامFIT داشته باشد مثلاً ازجراحی (حتی جراحی سرپایی مثل FUT ) می ترسد و یا بدلایلی با برش پشت سرمشکل داشته و نمی خواهد اینکار انجام شود.

آدرس دفتر کرمان

شعبه سوم :استان کرمان-کرمان-خیابان هزار و یک شب،انتهای کوچه ۲ مرکز جراحی دکتر نظریان، کلینیک آرا

تلفن شعبه کرمان:۰۳۴۳۲۴۷۵۸۵۷ – ۰۹۱۷۲۰۲۴۹۰۰

آدرس دفتر ساری

شعبه دو : مازندران – ساری – خیابان قارن ساختمان کسری طبقه سوم واحد ۳۲

تلفن شعبه ساری:۰۱۱۳۳۴۰۶۳۳۰ – ۰۹۱۱۸۵۰۴۶۲۶

آدرس دفتر شیراز

شعبه یک : فارس، شیراز، بلوار شهید مطهری (بلوار زرگری سابق) نبش کوچه شماره ۱۹، ساختمان آرا، کلینیـک تخصصی پوست، مو، زیبایی و لیزر آرا

تلفن: 6060-626-713-98+

فکس: 4040-626-713-98+

ایمیل: info[at_sign]araclinic.com

AraLogo

مجموعه کلینیک آرا افتخار دارد تا با پشتوانه سالها تجربه و بهره گیری از آخرین تکنولوژی روز دنیا و کادری مجرب و کارآزموده مکانی آرامش بخش را برای ارائه خدمات متمایز به شما گرامیان فراهم آورد.با مـا درکلینـیک تخصـصی پوسـت ، مو و زیبایی آرا، رسیدن به نتیجه دلخواهتان را تجربه کنید.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

کلیه حقوق این قالب برای کلینیک آرا محفوظ می باشد